top of page

Reined Cowhorse / Working Cowhorse

Att till fulländning behärska de olika grenar som en reined cowhorse ska kunna är en stor uppgift. Det är både en fysisk och mental test och utmaning för häst och ryttare. Rätt övning ger färdighet, men att förstå de mest elementära grunderna är första steget för att lyckas. 

Vad är det som utmärker en cowhorse klass från reining, cutting, team penning, team sorting eller någon annan gren där westernhästen ska fullfölja ett mönster och/eller arbeta med kalvar? 

Den typiska reined/working cowhorse klassen består av en häst som ska börja med att fullfölja ett förutbestämt reining mönster (s k dry work). När häst och ryttare har genomfört detta släpps en ensam kalv in på banan. Tillsammans ska de nu demonstrera hästens "cow sense", ekipagets mod och kommunikation genom att kontrollera kalven i ett nytt mönster (s k fence work). Även om reining mönstret (dry work) är vackert och intressant att se på, är det farten och spänningen med att "gå ner längs staketet" för att vända kalven som ofta lockar publik till tävlingen. Adrenalinkicken spelar en stor roll. 

Poängbedömningen kan variera något mellan olika organisationer, men de flesta använder regler från NRCHA som grund för de olika grenarna i reined cow horse (eller working cow horse, som det heter hos AQHA, APHA och ApHC). 

Dan Roeser - "Rein work"

Reining delen består av ett av de 13 olika mönster som är godkända av NRCHA. Vart och ett är en kombination av följande manövrar: 

  • cirklar åt båda håll
  • flygande galoppombyten
  • spins åt båda håll
  • run downs & sliding stops
  • ryggning minst tre meter 

De olika manövrarna kombineras till ett utmanande mönster som ska memoreras innan du går in på banan. Målet är inte bara att behärska de enskilda delarna var för sig, utan att också få det att flyta lätt och elegant mellan de olika manövrarna. Korta uppehåll mellan de olika manövrarna är inte en manöver i sig, men betyder mycket för hur domaren uppfattar din kontroll av hästen. Reiningdelen står för hälften av din totala poäng, (1/3 om klassen inkluderar herd work), så det är värt att investera tid och träning för att bli bättre.

För dig som tänker starta i en tävling som följer NRCHA´s regelbok kommer här en kort beskrivning och definition av de manövrar som beskrivits ovan. Mer information finns i regelboken. Du måste vara medlem i NRCHA för att få starta i en klass som är godkänd/approved av NRCHA. Är det en SRCHA klass, följer vi deras regelbok men då räcker det att du är medlem i SRCHA.

Cirklar

Cirklar skall vara en kontrollerad manöver inom det markerade området av arenan. Högst poäng skall ges till den tävlande som uppvisar kontrollerade cirklar åt båda håll med flygande byten och flyt i mönstret. Höger- och vänstercirklar skall ha en gemensam mittlinje i mitten av det markerade området. Cirklar skall påbörjas och fullföljas i rätt galopp. Hastigheten och storleken på den högra cirkeln skall vara exakt de samma som i den vänstra cirkeln. Hästen skall galoppera i ett jämnt flyt med ett minimum av inverkan och/eller kommandon från ryttaren. Cirklarna skall hållas tillräckligt långt från väggar eller staket, så att dessa inte inverkar på cirkeln. 

Galoppombyte

Bytet skall genomföras i galopp utan att ändra hastighet eller gångart. Hästen skall byta galopp exakt på det ställe som anges i mönstret och bytet skall ske i ett språng. Byte skall inte anses ha skett om inte både fram- och bakben byter i samma steg. 

Run down

Dessa sker i arenans längdriktning. De skall genomföras enligt det angivna mönstret, såvida inte domaren har angivit något annat beroende på arenans förutsättningar. Hästen skall uppvisa ett avslappnad attityd i början av en run down och genom hela manövern. Hästen skall ridas i en kontrollerad hastighet som överensstämmer med storleken och underlaget på arenan. Hästen skall röra sig på en rak linje med ett minimum av inverkan från ryttaren. Raka, kontrollerade run downs med jämna, mjuka stopp med bibehållen mjukhet och rätt position av huvudet är att föredra. 

Stop

Skall vara raka i rörelseriktningen. Hästen skall ha bakbenen väl under sig genom hela stoppet, bibehålla rätt position av huvudet och svara mjukt på en lätt signal från tyglarna. 

Spin

Jämna 360 graders vändningar utförda med det inre bakbenet (pivotben) kvar på samma ställe. Spins skall genomföras med flyt i rörelsen. Hästens bakdel skall vara stilla när spinnen påbörjas. Hästen skall avsluta spinnen exakt som det beskrivs i det angivna mönstret. Spins åt höger och åt vänster skall ha samma hastighet och balans. 

Ryggning

Hästen ska röra sig bakåt i en rak linje i minst det antal meter som anges i mönstret. Hästen skall påbörja ryggningen på ett kontrollerat sätt och fortsätta att rygga utan uppehåll tills ryttaren signalerar stopp. 

Russel Dilday - "Fence work"

"Fence work" delen i en cow horse klass är den avgörande punkten i sporten. Häst och ryttare demonsterar sin förmåga att behålla och driva en kalv som de behagar under olika givna förutsättningar. Kalven reagerar inte mekaniskt - den har sin egen personlighet och drivkraft. Tre individer är involverade ....... och däri ligger svårigheten. Otroligt spännande och smidigt när det görs på rätt sätt, mest likt en tågkrasch när det går fel. Bråkdelen av en sekund kan avgöra om ekipaget är på väg på ena eller andra hållet. Inte undra på att alla jagar det perfekta, det är ju så nära........ 

Hur ska det se ut? När det utförs smidigt, börjar det med att ryttare och häst försiktigt närmar sig kalven efter det att den har kommit in på kortsidan av arenan. Häst och ryttare driver, stoppar och vänder kalven längs med kortsidan. De håller kalven längs väggen och tränar faktiskt kalven i att hålla sig nära väggen och att vända när hästen passerar framför den. Allt det här är en förberedelse inför de spännande vändningarna längs långsidan. Ryttaren lotsar försiktigt kalven förbi hörnet och ut längs långsidan. När kalven har fått upp farten och passerar förbi mittmarkeringen, dirigerar ryttaren hästen precis förbi kalven, blockerar vägen och fullföljer vändningen tills alla tre är på väg mot samma håll som de kom från. Ytterligare en vändning görs i motsatt riktning innan kalven smidigt lotsas ut från väggen mot mitten av arenan. De driver kalven i en cirkel först åt ena hållet, faller tillbaka och driver kalven i en cirkel åt andra hållet. Och allt detta genomförs inom ett par minuter! 

För nybörjaren är det viktigt att se så många ritter som möjligt. Att öva med boskap hemma är en sak, men att få till en riktigt bra ritt på en tävling kräver en helt annan nivå av koncentration och träning. Försök att studera boskapen och se hur olika var och en reagerar. Se vad det är ryttarna försöker att åstadkomma och se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Notera hur ett par sekunder i fel position kan ge kalven chansen att fly och vända alltihop till en jakt istället. Notera hur en motsträvig kalv som knuffas en gång för mycket kan sluta att fungera på ett ögonblick och fullständigt göra det omöjligt för ryttaren att fullfölja mönstret. Se hur en erfaren häst och ryttare faktiskt kan träna en kalv - allteftersom mönstret framskrider - till att stanna, vända och gå dit den blir dirigerad. Och hur lätt det kan se ut! 

En "fence work" består av:

- "boxning"

- vändningar längs staketet/väggen åt båda håll

- cirklar åt båda håll

Bedömningen av en "fence run" är mer subjektiv än reiningdelen eftersom svårighetsgraden varierar beroende på kalven och förutsättningarna på banan. Dessutom måste mönstret - för att vara komplett - innehålla "boxing" längs kortsidan, en vändning åt vardera hållet länsg långsidan och kalven driven i minst en cirkel åt vardera hållet. Här nedan följer definitionen och riktlinjerna för "fence work"-delen enligt NRCHA regelbok

Boxing

Kalven skall arbetas längs ena kortsidan av arenan under så lång tid som den tävlande behöver för att visa hästens förmåga att kontrollera kalven på ett begränsat område. Hästen skall uppvisa superb "cow sense" och en naturlig förmåga att arbeta boskap utan överdriven hjälp med tyglar och sporrar från ryttaren. När kalven och hästen arbetar jämsides skall svårighetsgraden tas med i bedömningen. 

Turn - Vändning mot staketet

En väl genomförd "turn on the fence" kan beskrivas som en vändning, där kalven medan den drivs längs staketet i ena riktningen, vänds och hålls nära samma staket medan den drivs tillbaka i motsatta riktning. Under vändningen skall hästen använda sin kropp på ett kontrollerat, atletiskt sätt. Hästen skall använda hasleden för att stanna och driva sig ut ur vändningen, medan den använder framändan för att behålla balansen och vända. 

Den tävlande måste genomföra minst en godkänd vändning i vardera riktningen. För att räknas som godkänd, måste ekipaget vara tillräckligt nära kalven för att kunna vara orsak till vändningen. Vändningen måste vara tvär nog för att inte räknas som att kalven cirklats mot staketet. Mer än två godkända vändningar åt vardera håll ska inte ge extra poäng, men ska heller inte ge minus i bedömningen, såvida kalven inte blivit så uttröttad att den inte kan cirklas korrekt. En korrekt vändning i vardera riktningen behöver inte nödvändigtvis innebära plus i bedömningen om hästen och/eller kalven varit utom kontroll. 

Cirklar

Ekipaget skall manövrera kalven i jämn cirkel minst 360 grader åt vardera hållet utan inverkan från staketet. Cirklarnas storlek, symmetri, hastighet och relativa balans mellan höger och vänster visar graden av kontroll. Kan ekipaget minska storleken på cirkeln medan hästen och kalven är sida vid sida med bibehållen hastighet ska pluspoäng delas ut. Cirklarna ska fullföljas innan kalven är uttröttad. 

Dema Paul - Herd work

Många tycker att reining- och fence work delarna räcker för on cow horse tävling. Att ha en häst och en ensam kalv inne på banan är mer hanterbart för tävlingsledningen och används av många föreningar vid tävlingar. NRCHA och många av dess lokala föreningar erbjuder också en annan variant där häst och ryttare tävlar i reining, fence work och i arbete med en hel hjord kalvar. Den här formen används vanligast i s.k. Aged Events ( Futurities och Derbies där endast hästar med en särskild ålder får tävla) och Bridle Spectaculars, som är öppen för hästar som är 6 år eller äldre och rids på stångbett. 

I en klass som innehåller herd work, tävlar man oftast i herd work först. Det liknar mycket en cutting tävling. Herdholders och Turnbacks (hjälp-ryttare) ska hjälpa den tävlande att skilja ut en kalv. Den tävlande hästen visar sen sin förmåga att förekomma kalven och hindra den från att ta sig tillbaka till hjorden. Mycket roligt att se på, eftersom det är en riktig katt-och-råtta lek mellan häst och kalv. Med så lite hjälp som möjligt från ryttaren, får hästen möjlighet att visa sin naturliga cow sense och hur atletisk den är.

De olika delarna i herd work beskrivs bäst med vad som innebär plus- eller minuspoäng. Dessa hittar du i regelboken. De enda undantagslösa reglerna (där brott mot regeln innebär bedömning 0) är att hästen skall arbeta boskap under de föreskrivna 2½ minuterna utan att: hästen vänder svansen mot den kalv som arbetas för tillfället, hästen lämnar sin position innan tiden löpt ut, häst eller ryttare faller, eller användande av icke godkänd utrustning. Utöver detta har hästen och ryttare möjlighet att skilja ut och arbeta kalvar med sin egen, unika stil.  

bottom of page